Provozní řády

 

Provozní řády

Zpracování provozního řádu je dáno zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

Věcná náplň je řešena vyhláškou č. 238/2011 Sb., která stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch.

Každý provozovatel si uvědomuje, že zařízení bazénu je velmi náročná a složitá „továrna na zdraví“. Zahrnuje velké množství provozních nároků – technických, energetických, ekonomických a hygienických. Souhrn těchto nároků musí vést v prvé řadě k perfektní hygienické kvalitě bazénové vody a přijatelné ekonomii provozu. Součástí PŘ je též posouzení plnění hygienických požadavků na vedlejší provozy – rozsah a skladba hygienického zařízení pro návštěvníky, personál, splnění nároků na osvětlení, vzduchotechniku, BOZP, vybavení OOPP a další.

Je všeobecně známo, že se jedná v převážné většině o zařízení, dotované zřizovatelem (především komerční městská zařízení). Z tohoto důvodu je třeba hledat úsporná opatření ve stávajících provozech, zaměřené na zefektivnění stávajících provozních procesů (např. úsporné sprchy, používání upravené bazénové vody do sprch apod.). Dalším krokem je případné využití alternativních, obnovitelných zdrojů energie (tepelná čerpadla, solární energie, odpadní teplo) a též vlastní zdroje vody.

Naše firma se již řadu let zabývá touto problematikou – zpracujeme  provozně ekonom. prognózu s vyhodnocením návratnosti, následně projektovou dokumentaci a navržená úsporná opatření zrealizujeme.

Provozní řád řeší jak technické, tak hygienické podmínky provozu. Součástí je obvykle i traumatologický plán, požární poplachové směrnice, provozní řád chlorovny a další nezbytné údaje. Velmi často při prohlídce zjistíme nesrovnalosti s požadavky hygienických i právních předpisů (např. odpadové hospodářství) a tyto skutečnosti řešíme se zástupci provozovatele. V rámci své činnosti řešíme rovněž projekty vyhrazených zařízení pro plavání a koupání kojenců a batolat.