Úspora vody - úsporné armatury

 

Úspora vody, bezpečnost, ochrana proti vandalům

V tomto oboru máme bohaté a dlouholeté zkušenosti s řešením úsporných opatření při přípravě, rozvodu a odběru teplé i studené vody v hygienických zařízeních škol, školek, průmyslových závodů, domovů mládeže, ubytoven, sportovních areálů, kasáren, krytých bazénů apod.

Systém šetří min. 50% vody ve společných umývárnách.

Je ověřen na více než 60-ti stavbách, realizovaných dle projektů naší firmy. Principielně se jedná o centrální zaregulování teploty vody pro sprchy a umyvadla, s následným osazením výtokových armatur v tlačném „ANTIVANDAL“ provedení. Výtoky sprch jsou nastaveny na průtok 8, 10 nebo 12 l x min.-1, umyvadla na 6 – 12 l x min.-1. Doba výtoku sprchy po stlačení ovládacího tlačítka činí 30 s, umyvadla 15 s. Do zařizovacích předmětů je přiváděna centrálně mixovaná voda. Mixování zajišťují termostatické ventily s termoskopickými členy, které jsou rychlé a přesné. Pracují v manuálním režimu, tzn. že nepotřebují zdroj elektrické energie, zároveň zajišťují bezpečnost uživatelů hygienického zařízení, při přerušení dodávky studené vody odstaví do 1 sekundy celý systém, čímž zabrání opaření uživatelů. Řešení je velmi výhodné, např. pro mateřské školy, základní školy (viz. požadavek vyhl. Min. Školství č. 410/2005 Sb.). Dále je vhodné např. pro domovy důchodců a sociální ústavy mentálně postižených osob, kasárna, tělovýchovná zařízení a další. Regulace množství vody na výtocích sprch a umyvadel má velký vliv na volbu velikosti zdroje teplé vody. Armaturami v ANTIVANDAL provedení vybavujeme rovněž klozety a pisoáry. Jedná se o tlakový systém bez splachovacích nádržek. Velkou výhodou výše uvedených armatur je jejich bezporuchovost a provedení, které snižuje na minimum riziko krádeží, úmyslného poškozování a výrazně snižuje požadavky na údržbu. Je to dáno specifickou konstrukcí armatur, která zajišťuje samočistící schopnost uvnitř armatury a nízkou opotřebovatelnost oproti běžným armaturám (armatury mají v kritickém místě osazeny prakticky nezničitelný syntetický rubín). Celý systém vychovává uživatele k technologické kázni při mytí, které pak vypadá následovně:

  1. namočení těla – osprchování bez mýdla
  2. mydlení těla – bez výtoku vody ze sprchy
  3. smytí mýdla a nečistot z těla

Tato „vynucená“ technologie umožňuje při výpočtu potřeby mixované vody do sprch a umyvadel použití koeficientu současnosti v hodnotě min. 0,8. Prostá návratnost investice je dána lokalitou regionu, kapacitou hygienického zařízení, jeho využíváním a cenami vstupních energií. Průměrné ceny energií (včetně DPH) se v současné době pohybují v těchto relacích:

Cena pitné vody cca 82 Kč/m3, cena 1 kWh cca 5 Kč.

Na přání klientů řešíme výtoky i v senzorovém nebo radarovém provedení, případně s mincovními automaty. Systémy rozvodů vody vybavujeme jemnými mechanickými filtry s automatickým proplachem (případně s regulátorem tlaku). Systémy přípravy teplé vody vybavujeme navíc elektromagnetickou úpravou vody.
Současná nabídka trhu je v těchto výrobcích velmi bohatá. Ale pozor!!! Na trhu je v současné době záplava různých „šetřících“ armatur. Ne každá však splňuje proklamované vlastnosti. Před pořizováním je dobré se poradit s odborníkem a vyžádat si reference, případně se jít podívat na realizovanou stavbu. Jinak může dojít k trpkému zklamání spojenému s „vyhozením“ peněz.

Jak ušetřit za vodu?

Doplňkovým provozem ubytoven, bazénů a koupališť, letních stanových kempů, ale i průmyslových závodů jsou také společné očistné sprchy. V mnoha případech jsou instalovány klasické sprchové baterie (kohoutkové, či pákové) s průtokem vody 12 l/min. Tyto sprchy jsou závislé na kázni návštěvníků, protože se zapínají i vypínají pouze manuálně. Pokud některý návštěvník zapomene sprchu vypnout, dochází ke značnému plýtvání vodou.

Tyto klasické sprchové armatury je možné nahradit moderními prvky sanitární techniky, tzv. tlačítkovými sprchami, se zaregulovaným průtokem a dobou výtoku. Průtok vody těchto baterií je možno nastavit na 8 - 10 l/min., doba výtoku je přednastavena na 30 sek. Tzn, že sprcha se po 30-ti sekundách sama vypne. Do těchto sprch je přiváděna centrálně mixovaná voda z jednoho mixážního ventilu. Tento systém udržuje konstantní, obsluhou nastavenou teplotu, čímž jednak zajišťuje bezpečnost uživatelů sprch, ale zároveň v kontextu s použitými sprchami je velkým ekonomickým přínosem v úsporách provozních nákladů. V případě přerušení dodávky studené vody do rozvodu je systém do 1 sek. odstaven. Systém ovšem umožňuje krátkodobé přehřívání vody v ohřívačích na 60 – 70 °C a tím i předcházení vzniku čí likvidaci zárodků bakterie Legionella Pneumophila.

Kolik to ušetří? …až 33% nákladů !!!

Zadané parametry:    
Cena pitné vody (CÚ 2012), vodné, stočné, vč. DPH 70,- Kč/m3 (průměrná cena)
Cena tepla (CÚ 2012) 550,- Kč/GJ (průměrná cena)
Teplota pitné vody uvažována 10 °C  
Teplota připravované teplé (dříve užitkové) vody 55 °C  
Rozdíly teplot - delta „t“ 45 °C (10 – 55 °C)  
Klasická sprcha Q 12 l/min.  
Tlačítková sprcha Q 8 l/min.  

 

Porovnání hodinového provozu 1 sprchy:    
  Klasická sprchová armatura Tlačítková sprcha
  12 l/min. 8 l/min.
Spotřeba vody 0,72 m3 0,48 m3
Náklady na vodné a stočné 50,40 Kč 33,60 Kč
Spotřeba tepla 0,0868 GJ 0,0579 GJ
Náklady na teplo 47,70 Kč 31,80 Kč
Náklady na 1 hodinu provozu 98,10 Kč 65,40 Kč

 

Kolik sprch je ve Vašem zařízení?

10 sprch - úspora: 327,00 Kč za 1 hodinu provozu

Je to málo?

Pokud je ve  Vašem zařízení bazén, lze také využívat upravené bazénové vody do sprch! Tím jednak ušetříte náklady na vodné a stočné a zároveň zlepšíte kvalitu vody v bazénu!

Další možností úspor vody je využití vody ze studny nebo vrtu, ke splachování WC.

Přitom je nutno si uvědomit, že při zvýšení cen primárních energií t.j. pitné vody a tepla, se úspora výrazně zvýší a zkrátí se tak i doba návratnosti vynaložených investic.

V případě Vašeho zájmu:

  • Zpracujeme ekonomickou prognózu úspor, s vyčíslením investičních nákladů a prosté doby návratnosti, přímo pro Vaše zařízení
  • Zpracujeme projektovou dokumentaci
  • Provedeme realizaci